Az egyetem története

az egyetem tortenete

1990. május 19. – A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) Igazgatótanácsának 39/1990 számú határozata kimondja a Sulyok István Református Főiskola (SIRF) megalakulását és az ideiglenes Intézeti Tanács megszervezését. Az Intézeti Tanács első, alapító tagjai: Eszenyeiné Dr. Széles Mária, Dr. Eszenyei Béla, Dr. András Ágoston, Deák Ödön, Sarkadi Pál és Dr. Major Huba. Ez év október 1-én, 238 hallgatóval elkezdődik a vallástanárok képzése. A Főiskola első megbízott rektora Dr. Mester Zsolt.

1991. február – A Vallásügyi Államtitkárság 4805/1991 számú átiratában engedélyezi a SIRF működéséta Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet nagyváradi Református Teológiai Karaként. A vallástanárképzés két helyszínen – Nagyváradon és Zilahon – történik.

19941995 Az Országos Akkreditációs Tanács (OAT) ideiglenes működési engedélyt ad a VallástanárSzociális munka és a VallástanárNémet nyelv és irodalom szakoknak. A Vallástanár-Jogtudományszakot hároméves működés után önkényesen megszüntetik.

1994. ősz Pálfi József református lelkipásztor püspöki kinevezést kap és megszervezi a főiskolai lelkészséget.

19952000. A Főiskola képzési struktúrája a következő szakokkal bővül: Menedzsment, Zenepedagógia, Tanítóképző – Idegen nyelv.

1995. november A Főiskola Vezetőtanácsa elhatározza az intézmény leválását a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetről és önálló felsőoktatási intézménnyé alakulását kezdeményezi Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) néven.

1996. december 11. A SIRF Vezető Tanácsa kinevezi Dr. Kovács Béla temesvári egyetemi tanárt a rektori funkcióba. A rektorhelyettesi tisztségbe Szűcs István egyetemi adjunktus kap kinevezést.

1998. június 9. Nagyváradon a KRE visszaszerzett székházában tartott ökumenikus nagygyűlésen megfogalmazzák a Partiumi Keresztény Egyetem létrehozásának szándékát, majd levelet intéznek Dr. AndreiMarga nevelésügyi miniszterhez, amelyben hivatalosan kérik az intézmény törvény általi létrehozását.

1999. szeptember 20. A Bihar megyei Törvényszék 118/N/1999 számú határozatával hivatalos bejegyzésre kerül a Pro Universitate Partium Alapítvány (PUPA), mely a PKE jogi hátterét kívánja biztosítani. A Pro Universitate Partium Alapítvány Kuratóriumának elnöke Tőkés László, alelnöke Dr. Kovács Béla, tagjai Eszenyeiné Dr. Széles Mária, Tolnay István, Szűcs István, Pálfi József, Szilágyi Zsolt.

1999. október 1. A PUPA alapító tagjai és kuratóriuma határozatban mondják ki a PKE létrehozását és indítványozzák az akkreditációs folyamat megkezdését. Az egyetem első rektorává Dr. Kovács Bélát nevezik ki; a rektorhelyettesi tisztséget Szűcs István, majd 2001 októberétől 2009 decemberéig Dr. Szilágyi Györgyi tölti be.

2000. május Az OAT döntést hoz a PKE ideiglenes működési engedélyének odaítéléséről. A 2000/2001-es tanévben a Debreceni Egyetem AngolAmerikai Intézetével kötött megállapodás alapján beindul az Angol nyelv és irodalom valamint az Angol–román szak.

2000. november 28-án Románia Kormánya az 1215/2000 számú határozatában rendelkezik a PKE és az intézmény három új szakának engedélyezéséről. A 2000/2001-es egyetemi évben az egyetemi struktúra a következőképpen alakul: Bölcsészettudományi Kar: Református vallástanárSzociális munka, Református vallástanárNémet nyelv és irodalom, Angol nyelv és irodalom. Alkalmazott Tudományok Kar: Zenepedagógia-Egyházi zene, Intézményi menedzsment. Főiskolai Kar: TanítóIdegen nyelv oktató (angol-német).

2002. január 24. A Magyar Oktatási Minisztérium hozzáférési lehetőséget biztosít a PKE és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem számára az Elektronikus Információs Szolgáltatáshoz (EISZ), amelynek használata, a mintegy 1500 tudományos szakmai folyóirat, a kutatói adatbázis jelentősen segítik az intézményben folyó tudományos munkát.

2002. május 13. Az Országos Akkreditációs Tanács (OAT) jóváhagyja a Román nyelv és irodalom, Angol nyelv és irodalom, Filozófia szakok ideiglenes működési engedélyét.

2002. május 31. – A Sapientia Alapítvány, a Sapientia EMTE és a PKE megállapodást köt az egységes romániai magyar magán-felsőoktatási hálózat megteremtése céljából.

2002. augusztus 29. – Az OAT jóváhagyja a Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltatási egységek gazdaságtana, a Német nyelv és irodalom, a Teológia, és a Képzőművészet szakok ideiglenes működési engedélyét.

2003. június 12. – Az OAT jóváhagyja a Szociológia, Angol nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom, Szociális munka szakok ideiglenes működési engedélyét.

2004. május 12. – A PKE Szenátusa megválasztja Dr. Geréb Zsolt kolozsvári egyetemi tanárt a rektori funkcióba.

2004. október 18. – Az OAT akkreditálja a Református didaktikai teológia–Német nyelv és irodalom és a Református didaktikai teológia–Szociális munka szakokat.

2005. augusztus – A PUPA és a Debreceni Egyetem közötti egyezmény értelmében a 2005/2006-os egyetemi évben megkezdi működését a Debreceni Egyetem kihelyezett tagozataként a Mezőgazdasági mérnökképzés.

2005. augusztus – Az OAT 365/12.05.2005 számú értesítője szerint a Partiumi Keresztény Egyetem teljesíti az akkreditáció összes szakmai feltételeit.

2006. március 9. – Megalakul a PKE Vezető Tanácsa.

2007. május 11. A PKE stratégiai együttműködési megállapodást köt a Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel.

2007. július – Az OAT akkreditálja a Filozófia szakot.

2008. szeptember 1. – A PKE Szenátusa megválasztja Dr. Horváth Gizella egyetemi docenst az intézmény rektori funkciójába.

2008. szeptember 30. – A Román Képviselőház plenáris ülése 185 igen, 15 nem és 10 tartózkodás mellett elfogadja a PKE akkreditációjáról szóló törvényt. A törvény értelmében az Egyetem önállóan szervezhet záróvizsgákat, beindíthatja a mesterképzést, kiteljesítheti a bolognai rendszert, nemzetközi pályázatokon vehet részt. Közel fél évszázados megszakítás után létrejön az erdélyi magyarság első, államilag elismert, önálló magyar felsőoktatási intézménye: a Partiumi Keresztény Egyetem. A román parlament a 196/2008.10.21 számú törvényben mondja ki az Egyetem, ezen belül pedig három szak – Szociális munka, Német nyelv és irodalom, valamint Református didaktikai teológia – végleges akkreditációját.

2009. július 9. – A Romániai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóság(ARACIS) akkreditálja az egyetem négy mesteri képzését: Európai szociálpolitikák, Filozófia és művészet a nyilvános térben, Politikai filozófia, Többnyelvűség és multikulturalitás.

2009. október 12. – Az ARACIS jóváhagyja a Magyar nyelv és irodalom szak működési engedélyét.

2009. december 18. – A Román Oktatási Minisztérium jóváhagyja a PKE Szenátusa által megválasztott rektor, Dr. János-Szatmári Szabolcs egyetemi docens kinevezését. A rektorhelyettesi tisztségbe Dr. Horváth Gizellát választják meg.

2010. július – A Zenepedagógia, valamint a Képzőművészet – Reklámgrafika alapképzések megszerzik a végleges akkreditációt.

2011. július – a Zeneművészet az audiovizuális kultúrában és a Vizuális kommunikáció mesterképzések megszerzik az akkreditációt.

2011. szeptember 12. – Az ARACIS akkreditálja a Vállalkozások fejlesztésének menedzsmentje mesterképzést.

2011. október – A Román Oktatási Minisztérium jóváhagyja a PKE Chartáját.

2012. február 15. – A Magyar Kormány nemzetpolitikai tárcaközi bizottságának döntése értelmében a PKE bekerül a magyarság megmaradását és fejlődését szolgáló nemzeti jelentőségű intézmények sorába.

2013. szeptember 27. – A Partiumi Keresztény Egyetemen tartja plenáris ülését a Magyar Rektori Konferencia.

2014. június 25. – Az ARACIS megújítja a PKE intézményi akkreditációját Bizalom-minősítéssel.

2014. június 27. – A PKE Szenátusa határozatban nyilvánítja ki, hogy támogatja a teljes körű egyetemi reformigényt, az egyetemi jövőkép és működés korszerűsítését. A konkrét cselekvési terv és stratégia kidolgozása érdekében Dr. Pálfi József szenátusi elnök kezdeményezésére Egyetemi Reformbizottság kezdi meg munkáját.

2015. május 28. – Az ARACIS akkreditálja az Idegenforgalmi gazdálkodás mesterképzést.

2015. december – Dr. Pálfi József egyetemi docenst nevezik ki a fenntartó testületek megbízott rektornak, Dr. Maior Enikőt egyetemi docenst megbízott rektorhelyettesnek.

2016. március – A PKE megválasztja Dr. Pálfi József egyetemi docenst a rektori funkció betöltésére. A rektorhelyettesi tisztséget 2016 májusától Dr. Flóra Gábor egyetemi tanár tölti be.

2016. április 21. – A Sapienta Alapítvány Kuratóriuma és a PUPA egyhangúlag elfogadja a Dr. Pálfi József rektor által előterjesztett, az egyetem szerkezeti-szervezeti megújítására, költséghatékony működésének biztosítására irányuló cselekvési tervet.

2016. július 27. – A Szenátus elfogadja a PKE korszerűsített, két karra és a hozzájuk tartozó négy erős, komplex tanszékre épülő akadémiai struktúráját. Az új egyetemi struktúra a következőképpen alakul: Bölcsészettudományi és Művészeti Kar:1. Művészeti Tanszék, 2. Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar:1. Humántudományi Tanszék, 2. Gazdaságtudományi Tanszék.

2016. október 27. – A Magyar nyelv és irodalom szak elnyeri az akkreditációt.

2016. november 18. – A PKE Szenátusa elfogadja az új Egyetemi Chartát.

2017. június 17. – A PKE tanévzáró ünnepségének keretében kerül sor Arany János teljes alakos szobrának ünnepélyes felavatására.

2017. október 1. – Dr. Orbán Viktor magyar miniszterelnök jelenlétében felavatják a PKE Sulyok István utcai új egyetemi épületét.

2018. május 25. – A Nyelvi Sokszínűséget Támogató Hálózat (Network Promoting Linguistic Diversity) társult tagjai közé fogadja a PKE-et.

2019. április 22. – Az ARACIS akkreditálja az Óvodai és elemi oktatás pedagógiája, valamint a Bank és pénzügyek alapképzéseket.

2019. december 19. – Az ARACIS további öt évre megújítja a PKE intézményi akkreditációját, Bizalom-minősítéssel. A 2019. esztendőt úgy zárja a PKE, története során először, hogy minden BA és MA képzése teljes jogkörű akkreditációval rendelkezik.

2020. március 10. – A PKE főállású oktatói és hallgatói képviselői újabb négy éves mandátumra rektorrá választják Dr. Pálfi József egyetemi tanárt.

 

Eddigi története során a PKE több mint 25 intézményi szintű együttműködési keretszerződést és több mint 70 Erasmus szerződést kötött meg, fontos egyetemi hálózatok tagjává vált.

2012. február 15. – A magyar kormány nemzetpolitikai tárcaközi bizottságának döntése értelmében a Partiumi Keresztény Egyetem felkerült a magyarság megmaradását és fejlődését szolgáló nemzeti jelentőségű intézmények listájára.