Proiect PNRR

emblemele

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ PARTIUM
Oradea, str. Primăriei, nr. 36, jud. Bihor
E-mail: partium@partium.ro
Tel: 0259418244

ANUNȚ

privind achiziția de Servicii de training competente digitale si alte instruiri/cursuri în cadrul proiectului „Digitalizarea UCP”  în vederea accesării finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C15 – Educație

1. CADRUL GENERAL

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ PARTIUM va achiziționa Servicii de training competente digitale si alte instruiri/cursuri în cadrul proiectului „Digitalizarea UCP”.

Cod CPV: 80000000-4 - Servicii de invatamant si formare profesionala

Achizitor: UNIVERSITATEA CREȘTINĂ PARTIUM, Oradea, str. Primăriei, nr. 36, jud. Bihor, E-mail: partium@partium.ro, Tel: 0259418244

Reprezentant legal: Dr. Pálfi Josif - rector

Finantare: Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Granturi pentru digitalizarea universităților din Componenta C15 - Educație - contract de finantare nr. 14072 din 16.09.2022 incheiat cu Ministerul Educației

Valoarea estimată a achiziției: 419.952,00 fara TVA

Obiectul procedurii de achizitie: Formarea competențelor digitale ale membrilor comunității academice, se vine în tratarea nevoii de implementare de programe de formare pt studenți, în corelare cu Cadrul european al competențelor digitale DigComp, dar în ceea ce priveşte formarea personalului didactic in corelare cu Cadrul european pt competențele digitale ale cadrelor didactice – DigCompEdu.

Asigurarea competențelor digitale relevante (cunoștințe, aptitudini și atitudini) prin formarea celor 150 de studenți și 30 de profesori.

2. Locul de prestare a serviciilor: UNIVERSITATEA CREȘTINĂ PARTIUM, Oradea, str. Primăriei, nr. 27, jud. Bihor, cod postal 410209, conform specificațiilor din Caietul de sarcini.

3. Tipul și durata contractului: contract de servicii, Durata contractului: 6 luni de la data semnarii contractului, Termenul de livrare: 5 luni de la data emiterii ordinului de începere a contractului.

4. Descrierea elementelor tehnice, condițiilor și specificațiilor se regăsește în Caietul de sarcini din 04.01.2024, document ce se poate obţine personal de la sediul Universității Creștine Partium din Mun. Oradea, str. Primăriei, nr. 27, jud. Bihor SAU de prin e-mail pe adresa szabo.simon@partium.ro.

5. Procedura aplicată pentru achiziția competitivă este criteriul cel mai bun raport calitate-preț, respectând principiile economicității, eficienței și eficacității cu condiția prezentării tuturor documentelor cerute la pct. 6.

Atribuirea se va face în baza următoarelor criterii: prețul, experienta profesionala a echipei modalitatea și calitatea materialului predat.

6. Oferta trebuie să cuprindă:

Oferta financiară va cuprinde valoarea totală a ofertei financiare în lei fără tva. Nu se acceptă ajustarea prețului  - Formular 1

Oferta tehnică, elaborată în concordanță cu cerințele cuprinse în caietul de sarcini, se vor depune fisele tehnice asumate de catre ofertant (semnate si stampilate), permițând identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile cerute – Formular 8 și Declaratia privind respectarea principiului DNSH (Formular 7 si anexa 1)

7. Ofertele se vor redacta în limba română.

8. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile față de data limită de depunere.

9. Documente de calificare:

 • Certificat constatator, nu mai vechi de 30 zile, din care să reiese: obiectul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii competitive, structura de acționariat, starea de reorganizare judiciara sau faliment (Legea 85/2006, republicata) sau echivalent pentru persoanele juridice străine;
 • Certificat de atestare fiscală emis de ANAF, nu mai vechi de 30 de zile;
 • Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreuna) va face dovada serviciilor prestate în ultimii 3 ani, calculati pana la termenul limita pentru depunerea ofertelor, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare celor care fac obiectul prezentei proceduri, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Prin servicii similare beneficiarul intelege prestare cursuri de formare profesionala. Modul de calcul al perioadei de trei ani nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita de depunere prevazut în anuntul de participare publicat initial, cu o valoare cumulata mai mare sau egala cu:
 • Pentru Lot 1: 100.000 lei fara TVA;
 • Pentru Lot 2: 100.000 lei fara TVA.

Se va completa Declaraţia care atestă capacitatea de a presta servicii (Formular 2) de către ofertanții participanți la procedura competitivă cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor beneficiarului privat.

Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la depunerea ofertei:

 • contracte, procese verbale de receptie, sau alte documente relevante. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul contractului, tipul serviciilor prestate, valoarea contractului, perioada in care s-a realizat contractul. In situatia în care ofertantul a avut calitatea de subcontractant/asociat se vor prezenta documente relevante din care sa reiasa calitatea de subcontractare/asociere, cu indicarea partii îndeplinita de acesta si a valorii aferente fara TVA.

Nota 1: Documentele mentionate vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (public sau privat)

Nota 2: Daca se prezinta ca experienta similara contracte care au ca obiect prestarea mai multor tipuri de servicii, atunci ofertantul are obligatia de a evidentia si de a dovedi in mod clar in documentele depuse, care sunt serviciile similare care indeplinesc solicitarile din fisa de date a achizitiei

Nota 3: Pentru contractele exprimate in euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana pe site-ul oficial pentru luna decembrie a anului in care respectivul contract a fost semnat.

 • Copie CUI (copie certificata “Conform cu originalul”). Pentru persoanele juridice străine: documente edificatoare (copie conform cu originalul), emise de organisme similare care să dovedească o formă de înregistrare, în conformitate cu prevederile din țara unde ofertantul își are sediul.
 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 15 din OUG nr. 66 / 2011 - Formular 3
 • Situația personală a ofertantului Formular 4
 • Declarația privind beneficiarul realFormular 5
 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile de conflict de intereseFormular 6
 • Declarație pe propria răspundere privind numărul de traineri disponibili – doar pentru Lot 1 – Formular 9

10. Prezentarea ofertei

Ofertele se depun în plic închis in plic inchis pe suport de hartie dar si in format editabil pe suport electronic (CD, stick de memorie, etc.) la sediul Universității Creștine Partium din Mun. Oradea, str. Primăriei, nr. 27, jud. Bihor SAU Oferta se va transmite prin posta/curier cu conditia ca data si ora la care ajung ofertele la sediul Universității Creștine Partium sa fie pana la data și ora limită de depunere a ofertelor. Ofertele care se depun dupa data și ora limită de depunere a ofertei nu vor fi luate in considerare.

Data și ora limită de depunere a ofertei: 22 ianuarie 2024 ora 12:00

Pe plic se va menționa “ofertă procedură competitivă .... a nu se deschide înainte de ....”

11. Documentaţia de atribuire şi alte informaţii şi clarificări se pot obţine personal de la sediul Universității Creștine Partium din Mun. Oradea, str. Primăriei, nr. 27, jud. Bihor SAU de prin e-mail pe adresa szabo.simon@partium.ro.

Toate răspunsurile, completările și erata (daca este cazul) vor fi publicate pe site-ul Universitatii Crestine Partium in sectiunea Proiecte PNRR (adresa: https://www.partium.ro/ro/proiect-pnrr) si in platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro/ .

 • Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 12.01.2024, ora 16:00. 
 • Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 17.01.2024.

În cazul în care există solicitări de clarificări din partea operatorilor economici, răspunsurile vor fi aduse la cunoștință în același timp tuturor operatorilor economici interesați, fiind încărcate pe pagina web https://proiecte.pnrr.gov.ro  în rubrica ”Lot Anunț Achiziție”.

!!! Solicitarile de clarificari pe perioada de evaluare a ofertelor si raspunsul acestora se vor transmite prin e-mail (adresa de corespondenta: szabo.simon@partium.ro ). !!!


ANUNȚ

privind achiziția de Servicii de training competente digitale si alte instruiri/cursuri în cadrul proiectului „Digitalizarea UCP”  în vederea accesării finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C15 – Educație

1. CADRUL GENERAL

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ PARTIUM va achiziționa Servicii de training competente digitale si alte instruiri/cursuri în cadrul proiectului „Digitalizarea UCP”.

Cod CPV: 80000000-4 - Servicii de invatamant si formare profesionala

Achizitor: UNIVERSITATEA CREȘTINĂ PARTIUM, Oradea, str. Primăriei, nr. 36, jud. Bihor, E-mail: partium@partium.ro, Tel: 0259418244

Reprezentant legal: Dr. Pálfi Josif - rector

Finantare: Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Granturi pentru digitalizarea universităților din Componenta C15 - Educație - contract de finantare nr. 14072 din 16.09.2022 incheiat cu Ministerul Educației

Valoarea estimată a achiziției: 419.952,00 fara TVA

Obiectul procedurii de achizitie: Formarea competențelor digitale ale membrilor comunității academice, se vine în tratarea nevoii de implementare de programe de formare pt studenți, în corelare cu Cadrul european al competențelor digitale DigComp, dar în ceea ce priveşte formarea personalului didactic in corelare cu Cadrul european pt competențele digitale ale cadrelor didactice – DigCompEdu.

Asigurarea competențelor digitale relevante (cunoștințe, aptitudini și atitudini) prin formarea celor 150 de studenți și 30 de profesori.

2. Locul de prestare a serviciilor: UNIVERSITATEA CREȘTINĂ PARTIUM, Oradea, str. Primăriei, nr. 27, jud. Bihor, cod postal 410209, conform specificațiilor din Caietul de sarcini.

3. Tipul și durata contractului: contract de servicii, Durata contractului: 6 luni de la data semnarii contractului, Termenul de livrare: 5 luni de la data emiterii ordinului de începere a contractului.

4. Descrierea elementelor tehnice, condițiilor și specificațiilor se regăsește în Caietul de sarcini din 12.12.2023, document ce se poate obţine personal de la sediul Universității Creștine Partium din Mun. Oradea, str. Primăriei, nr. 27, jud. Bihor SAU de prin e-mail pe adresa szabo.simon@partium.ro.

5. Procedura aplicată pentru achiziția competitivă este criteriul cel mai bun raport calitate-preț, respectând principiile economicității, eficienței și eficacității cu condiția prezentării tuturor documentelor cerute la pct. 6.

Atribuirea se va face în baza următoarelor criterii: prețul, experienta profesionala a echipei modalitatea și calitatea materialului predat.

6. Oferta trebuie să cuprindă:

Oferta financiară va cuprinde valoarea totală a ofertei financiare în lei fără tva. Nu se acceptă ajustarea prețului  - Formular 1

Oferta tehnică, elaborată în concordanță cu cerințele cuprinse în caietul de sarcini, se vor depune fisele tehnice asumate de catre ofertant (semnate si stampilate), permițând identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile cerute – Formular 8 și Declaratia privind respectarea principiului DNSH (Formular 7 si anexa 1)

7. Ofertele se vor redacta în limba română.

8. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile față de data limită de depunere.

9. Documente de calificare:

 • Certificat constatator, nu mai vechi de 30 zile, din care să reiese: obiectul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii competitive, structura de acționariat, starea de reorganizare judiciara sau faliment (Legea 85/2006, republicata) sau echivalent pentru persoanele juridice străine;
 • Certificat de atestare fiscală emis de ANAF, nu mai vechi de 30 de zile;
 • Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreuna) va face dovada serviciilor prestate în ultimii 3 ani, calculati pana la termenul limita pentru depunerea ofertelor, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare celor care fac obiectul prezentei proceduri, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Prin servicii similare beneficiarul intelege prestare cursuri de formare profesionala. Modul de calcul al perioadei de trei ani nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita de depunere prevazut în anuntul de participare publicat initial, cu o valoare cumulata mai mare sau egala cu:
 • Pentru Lot 1: 100.000 lei fara TVA;
 • Pentru Lot 2: 100.000 lei fara TVA.

Se va completa Declaraţia care atestă capacitatea de a presta servicii (Formular 2) de către ofertanții participanți la procedura competitivă cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor beneficiarului privat.

Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la depunerea ofertei:

 • contracte, procese verbale de receptie, sau alte documente relevante. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul contractului, tipul serviciilor prestate, valoarea contractului, perioada in care s-a realizat contractul. In situatia în care ofertantul a avut calitatea de subcontractant/asociat se vor prezenta documente relevante din care sa reiasa calitatea de subcontractare/asociere, cu indicarea partii îndeplinita de acesta si a valorii aferente fara TVA.

Nota 1: Documentele mentionate vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (public sau privat)

Nota 2: Daca se prezinta ca experienta similara contracte care au ca obiect prestarea mai multor tipuri de servicii, atunci ofertantul are obligatia de a evidentia si de a dovedi in mod clar in documentele depuse, care sunt serviciile similare care indeplinesc solicitarile din fisa de date a achizitiei

Nota 3: Pentru contractele exprimate in euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana pe site-ul oficial pentru luna decembrie a anului in care respectivul contract a fost semnat.

 • Copie CUI (copie certificata “Conform cu originalul”). Pentru persoanele juridice străine: documente edificatoare (copie conform cu originalul), emise de organisme similare care să dovedească o formă de înregistrare, în conformitate cu prevederile din țara unde ofertantul își are sediul.
 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 15 din OUG nr. 66 / 2011 - Formular 3
 • Situația personală a ofertantului Formular 4
 • Declarația privind beneficiarul realFormular 5
 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile de conflict de intereseFormular 6
 • Declarație pe propria răspundere privind numărul de traineri disponibili – doar pentru Lot 1 – Formular 9

10. Prezentarea ofertei

Ofertele se depun în plic închis in plic inchis pe suport de hartie dar si in format editabil pe suport electronic (CD, stick de memorie, etc.) la sediul Universității Creștine Partium din Mun. Oradea, str. Primăriei, nr. 27, jud. Bihor SAU Oferta se va transmite prin posta/curier cu conditia ca data si ora la care ajung ofertele la sediul Universității Creștine Partium sa fie pana la data și ora limită de depunere a ofertelor. Ofertele care se depun dupa data și ora limită de depunere a ofertei nu vor fi luate in considerare.

Data și ora limită de depunere a ofertei: 03 ianuarie 2024 ora 12:00

Pe plic se va menționa “ofertă procedură competitivă .... a nu se deschide înainte de ....”

11. Documentaţia de atribuire şi alte informaţii şi clarificări se pot obţine personal de la sediul Universității Creștine Partium din Mun. Oradea, str. Primăriei, nr. 27, jud. Bihor SAU de prin e-mail pe adresa szabo.simon@partium.ro.

Toate răspunsurile, completările și erata (daca este cazul) vor fi publicate pe site-ul Universitatii Crestine Partium in sectiunea Proiecte PNRR (adresa: https://www.partium.ro/ro/proiect-pnrr) si in platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro/ .

 • Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 21.12.2023, ora 16:00. 
 • Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 28.12.2023.

În cazul în care există solicitări de clarificări din partea operatorilor economici, răspunsurile vor fi aduse la cunoștință în același timp tuturor operatorilor economici interesați, fiind încărcate pe pagina web https://proiecte.pnrr.gov.ro  în rubrica ”Lot Anunț Achiziție”.

!!! Solicitarile de clarificari pe perioada de evaluare a ofertelor si raspunsul acestora se vor transmite prin e-mail (adresa de corespondenta: szabo.simon@partium.ro ). !!!


ANUNȚ

privind achiziția de data center 300 tb, cu interconectarea cladirilor, cluster de servere virtualizate, data storage în cadrul proiectului „Digitalizarea UCP” în vederea accesării finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C15 - Educație

1. CADRUL GENERAL

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ PARTIUM va achiziționa data center 300 tb, cu interconectarea cladirilor, cluster de servere virtualizate, data storage în cadrul proiectului „Digitalizarea UCP”.

Cod CPV: 32581000-9 Echipament de comunicare de date  (Rev.2)

Achizitor: UNIVERSITATEA CREȘTINĂ PARTIUM, Oradea, str. Primăriei, nr. 36, jud. Bihor, E-mail: partium@partium.ro, Tel: 0259418244

Reprezentant legal: Dr. Pálfi Josif - rector

Finantare: Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Granturi pentru digitalizarea universităților din Componenta C15 - Educație - contract de finantare nr. 14072 din 16.09.2022 incheiat cu Ministerul Educației

Valoarea estimată a achiziției: 2.355.200,40 lei fără TVA

Obiectul procedurii de achizitie: ”Implementare data center 300 tb, cu interconectarea cladirilor, cluster de servere virtualizate, data storage, backbone de mare viteză 100 Gbit/s. Se vor conecta 5 locații (clădiri) prin cablu optic, virtualizare servere, datastore, clustere, high availability (HA), online backup. Licența în funcție de numărul de procesoare.”. Echipamentele vor fi noi, neutilizate si functionale.

2. Locul de livrare al produselor: UNIVERSITATEA CREȘTINĂ PARTIUM, Oradea, str. Primăriei, nr. 27, jud. Bihor, cod postal 410209, conform specificațiilor din Caietul de sarcini.

3. Tipul și durata contractului: contract de furnizare, Durata contractului: 6 luni de la data semnarii contractului, Termenul de livrare: 4 luni de la data emiterii ordinului de începere a contractului.

4. Descrierea elementelor tehnice, condițiilor și specificațiilor se regăsește în Caietul de sarcini din 19.10.2023, document ce se poate obţine personal de la sediul Universității Creștine Partium din Mun. Oradea, str. Primăriei, nr. 27, jud. Bihor SAU de prin e-mail pe adresa szabo.simon@partium.ro.

5. Procedura aplicată pentru achiziția competitivă este criteriul cel mai bun raport calitate-preț, respectând principiile economicității, eficienței și eficacității cu condiția prezentării tuturor documentelor cerute la pct. 6.

Atribuirea se va face în baza următoarelor criterii: prețul, modalitatea și condițiile de acordare a garanției.

6. Oferta trebuie să cuprindă:

Oferta financiară va cuprinde valoarea totală a ofertei financiare în lei fără tva. Nu se acceptă ajustarea prețului  - Formular 1

Oferta tehnică, elaborată în concordanță cu cerințele cuprinse în caietul de sarcini, se vor depune fisele tehnice asumate de catre ofertant (semnate si stampilate), permițând identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile cerute – Formular 8 și Declaratia privind respectarea principiului DNSH (Formular 7 si anexa 1)

7. Ofertele se vor redacta în limba română.

8. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile față de data limită de depunere.

9. Documente de calificare:

 • Certificat constatator, nu mai vechi de 30 zile, din care să reiese: obiectul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii competitive, structura de acționariat, starea de reorganizare judiciara sau faliment (Legea 85/2006, republicata) sau echivalent pentru persoanele juridice străine;
 • Certificat de atestare fiscală emis de ANAF, nu mai vechi de 30 de zile;
 • Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreuna) va face dovada produselor furnizate în ultimii 3 ani, calculati pana la termenul limita pentru depunerea ofertelor, din care sa rezulte ca a furnizat/livrat produse similare celor care fac obiectul prezentei proceduri, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Prin produse similare beneficiarul intelege echipamente IT. Modul de calcul al perioadei de trei ani nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita de depunere prevazut în anuntul de participare publicat initial, cu o valoare cumulata mai mare sau egala cu: 1.100.000 lei fara TVA.

Se va completa Declaraţia care atestă capacitatea de a furniza produsele (Formular 2) de către ofertanții participanți la procedura competitivă cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor beneficiarului privat.

Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la depunerea ofertei:

 • contracte, procese verbale de receptie, sau alte documente relevante. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul contractului, tipul produselor livrate, valoarea contractului, perioada in care s-a realizat contractul. In situatia în care ofertantul a avut calitatea de subcontractant/asociat se vor prezenta documente relevante din care sa reiasa calitatea de subcontractare/asociere, cu indicarea partii îndeplinita de acesta si a valorii aferente fara TVA.

Nota 1: Documentele mentionate vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (public sau privat)

Nota 2: Daca se prezinta ca experienta similara contracte care au ca obiect livrarea mai multor tipuri de  echipamente, atunci ofertantul are obligatia de a evidentia si de a dovedi in mod clar in documentele depuse, care sunt produsele similare care indeplinesc solicitarile din fisa de date a achizitiei

Nota 3: Pentru contractele exprimate in euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana pe site-ul oficial pentru luna decembrie a anului in care respectivul contract a fost semnat.

 • Copie CUI (copie certificata “Conform cu originalul”). Pentru persoanele juridice străine: documente edificatoare (copie conform cu originalul), emise de organisme similare care să dovedească o formă de înregistrare, în conformitate cu prevederile din țara unde ofertantul își are sediul.
 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 15 din OUG nr. 66 / 2011 - Formular 3
 • Situația personală a ofertantului Formular 4
 • Declarația privind beneficiarul realFormular 5
 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile de conflict de intereseFormular 6

10. Prezentarea ofertei

Ofertele se depun în plic închis in plic inchis pe suport de hartie dar si in format editabil pe suport electronic (CD, stick de memorie, etc.) la sediul Universității Creștine Partium din Mun. Oradea, str. Primăriei, nr. 27, jud. Bihor SAU Oferta se va transmite prin posta/curier cu conditia ca data si ora la care ajung ofertele la sediul Universității Creștine Partium sa fie pana la data și ora limită de depunere a ofertelor. Ofertele care se depun dupa data și ora limită de depunere a ofertei nu vor fi luate in considerare.

Data și ora limită de depunere a ofertei: 06 noiembrie 2023 ora 12:00

Pe plic se va menționa “ofertă procedură competitivă .... a nu se deschide înainte de ....”

11. Garanția produselor și avansul

Garanția produselor va fi de cel puțin 36 de luni de la data receptiei finale (cantitative si calitative) cu raspuns a doua zi, suport online 24h, remedierea defectelor in maxim 15 zile calendaristice).

!!! NOTĂ – Ofertanții vor oferi același termen de garanție pentru toate produsele.

Nu se va acorda avans.

12. Garantia de buna executie a contractului:

Valoarea garanției de bună execuție la valoarea de 5% din prețul contractului, fără TVA.

Garanția de bună execuție se va constitui pe durata perioadei de derulare a contractului.

Garanția de bună execuție se va elibera în termen de maxim 14 zile de la data recepției și puneriii în funțiune a produselor.

Ofertantul/Furnizorul va alege modalitatea de constituire a garanției de bună execuție dintre:

 1. virament bancar, garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție;
 2. instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție.

13. Plata se va realiza în momentul existenței disponibilităților financiare în cadrul proiectului (au fost încasate cererile de transfer).

14. Documentaţia de atribuire şi alte informaţii şi clarificări se pot obţine personal de la sediul Universității Creștine Partium din Mun. Oradea, str. Primăriei, nr. 27, jud. Bihor SAU de prin e-mail pe adresa szabo.simon@partium.ro.

Toate răspunsurile, completările și erata (daca este cazul) vor fi publicate pe site-ul Universitatii Crestine Partium in sectiunea Proiecte PNRR (adresa: https://www.partium.ro/ro/proiect-pnrr) si in platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro/ .

 • Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 30.10.2023, ora 16:00.
 • Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 02.11.2023.

În cazul în care există solicitări de clarificări din partea operatorilor economici, răspunsurile vor fi aduse la cunoștință în același timp tuturor operatorilor economici interesați, fiind încărcate pe pagina web https://proiecte.pnrr.gov.ro  în rubrica ”Lot Anunț Achiziție”.

 

!!! Solicitarile de clarificari pe perioada de evaluare a ofertelor si raspunsul acestora se vor transmite prin e-mail (adresa de corespondenta: szabo.simon@partium.ro ). !!!


29.03.2023.

ANUNȚ

privind achiziția de cabine de traducere și sistem traducere teleconferințe și echipament tehnic pentru cabinele de traducere - pentru utilizare didactică/academică în cadrul proiectului „Digitalizarea UCP” în vederea accesării finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C15 - Educație

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ PARTIUM va achiziționa cabine de traducere și sistem traducere teleconferințe și echipament tehnic pentru cabinele de traducere - pentru utilizare didactică/academică în cadrul proiectului „Digitalizarea UCP”.

Detaliile privind transmiterea ofertei pot fi accesate la urmatoarele link-uri:

anunt-sistem-traducere-30-03-2023.pdf

https://proiecte.pnrr.gov.ro


29.03.2023

ANUNȚ

privind achiziția de servicii de acces la baze de date științifice - pentru utilizare didactică/academică în cadrul proiectului „Digitalizarea UCP” în vederea accesării finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C15 - Educație

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ PARTIUM va achiziționa servicii de acces la baze de date științifice - pentru utilizare didactică/academică în cadrul proiectului „Digitalizarea UCP”.

Detaliile privind transmiterea ofertei pot fi accesate la urmatoarele link-uri:

anunt-baze-de-date-30-03-2023.pdf

https://proiecte.pnrr.gov.ro


29.03.2023

ANUNȚ

privind achiziția de servicii de dezvoltare website universitate în cadrul proiectului „Digitalizarea UCP” în vederea accesării finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C15 - Educație

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ PARTIUM va achiziționa servicii de dezvoltare website universitate în cadrul proiectului „Digitalizarea UCP”.

Detaliile privind transmiterea ofertei pot fi accesate la urmatoarele link-uri:

anunt-website-30-03-2023.pdf

https://proiecte.pnrr.gov.ro


Titlul proiectului „Digitalizarea UCP” – cod 1345548042

Aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4168/30.06.2022.

Granturi pentru digitalizarea universităților din Componena 15 - Educație, a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale
ale viitorului.

În valoare de 9.356.066,28 LEI

 

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial